Ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.


Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej


1. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna, która:
a) została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej miejskiej jednostki organizacyjnej, jaką jest MOSiR w Cieszynie,
b) została udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej (np. na stronie internetowej MOSiR w Cieszynie lub w innych serwisach internetowych prowadzonych przez MOSiR w Cieszynie),
c) została przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
2. Każdy podmiot, który w Biuletynie Informacji Publicznej uzyskał informację publiczną w celu ponownego jej wykorzystywania zobowiązany jest:
a) poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od MOSiR w Cieszynie,
b) udostępniać pozyskaną informację publiczną innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie bezpłatnie,
c) podawać informację o każdym przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej z podaniem kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji.
3. Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach, gdy:
a) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, chyba, że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania, albo
b) wnioskodawca zmierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
4. Ewentualne warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej udostępnianej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej określa MOSiR w Cieszynie odrębnie dla każdego wniosku. W związku z powyższym MOSiR w Cieszynie przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w przypadku, gdy przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
W przypadku, gdy warunki takie nie zostaną określone, MOSiR w Cieszynie przekazuje informację publiczną w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami.
5. Informacje publiczne spełniające cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których należą w szczególności: koncepcje architektoniczne, projekty budowlane, operaty szacunkowe, plakaty, foldery, materiały promocyjne, logotypy, filmy itp. mogą być udostępniane w celu ponownego wykorzystywania tylko w zakresie, w jakim MOSiR w Cieszynie dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do wyżej wymienionych utworów.
MOSiR w Cieszynie odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej w przypadku, gdy ponowne wykorzystanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim (np. twórcom).
6. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej składa się na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji.
7. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Nieusunięcie braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
8. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych MOSiR w Cieszynie może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
9. Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne, chyba, że przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo jeżeli wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy.
Nakładając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie a także związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności: koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii, koszty elektronicznych nośników danych, koszty przekazania informacji (koszty przesyłki) oraz koszty ewentualnej pracy dodatkowej.
Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób w określonej formie.
10. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w przypadku:
a) gdy dostęp do informacji podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (m. in. ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych)
b) gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.
11. Można odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej w sytuacji, gdy opracowanie, w szczególności przetworzenie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania oraz dostarczenie z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
12. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w drodze decyzji.
13. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym, że:
a) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
b) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorski, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego MOSiR w Cieszynie uzyskał dany utwór.
14. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:
a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
15. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku sprzeciwu MOSiR w Cieszynie, w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
16. MOSiR w Cieszynie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub też przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujące prawo.
17. MOSiR w Cieszynie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej stanowiącej utwór albo bazę danych przez podmiot wykorzystujący ponownie informację publiczną w zakresie, który przekracza uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące MOSiR w Cieszynie.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Wniosek (46kB) word


metryczka


Wytworzył: Rafał Ptasiński - Menedżer Sportu (16 czerwca 2016)
Opublikował: Maja Awramczuk (16 czerwca 2016, 14:34:36)

Ostatnia zmiana: Maja Awramczuk (16 czerwca 2016, 15:09:31)
Zmieniono: korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1092